จัดประกวดสื่อการสอน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. จึงจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไมด้าซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

โดยมีครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 7 โครงงาน เพื่อให้ครูอาจารย์มีแนวคิดในการออกแบบสื่อการสอน และนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนการสอน ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาผลงานด้านพลังงานของครูอาจารย์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน และเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานด้านพลังงานที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านพลังงานที่เหมาะสม และให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม