จัดอบรมการใช้สื่อการสอนด้านพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดอบรมการใช้สื่อการสอนด้านพลังงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนวิชาพลังงานของประเทศไทย ในสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมอบชุดสื่อการสอนด้านพลังงานแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดอบรมการใช้สื่อการสอน ด้านพลังงานไปแล้ว การอบรมนี้ได้จัดขึ้นทั้งหมด 9 จังหวัด คือ อุดรธานี นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก สุพรรณบุรี กรุงเทพ ชลบุรี และกระบี่ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 500 โรงเรียน เพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พลังงานในโรงเรียนให้ไปในทิศทางเดียวกัน