สัมมนาเรื่อง การใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานและการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหา ทางด้านพลังงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จัดสัมมนาเรื่อง “การใช้เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน และการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาทางด้านพลังงาน” ให้กับกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดย มี นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานทดแทนเป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมีครู และบุคลากร ทางการ ศึกษาเข้า ร่วมการสัมมนากว่า 130 คน เพื่อให้ครูมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสื่อ ความรู้ด้านพลังงาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน และการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน ในเชิงบูรณาการ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอน ในแต่ละช่วงชั้นได้อย่างเหมาะสม