ผู้สนับสนุนข้อมูล

 

ผู้สนับสนุนข้อมูล

  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
  กรมธุรกิจพลังงาน  
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
  บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน)  
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
  National Energy Education Development (NEED) USA.  
  สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย